https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51086.ae8f6c8f-e7c7-4381-8831-7712a3cb18ca.dfa8ec0b-b708-4805-a56f-c6c82d96bf0e.7b662018-3b4c-4a49-ac32-13d868b60e7f.png

TeaMeBot

株式会社キャリアデベロップメント・アンド・クリエイション

TeaMeBotからTeaMeアプリへシームレスにログインできます。また、Botへ通知が届きます。なお、TeaMeアプリは企業向けの有料サービスです。ご利用には当社との利用契約が必要です。

TeaMeBotは、株式会社キャリアデベロップメント・アンド・クリエイションが提供する「TeaMeアプリ」と連携する bot です。

「TeaMeアプリ」は株式会社キャリアデベロップメント・アンド・クリエイションが提供する企業向けの有料サービスです。ご利用には当社との利用契約が必要です。

「TeaMeアプリ」は、ヒトの成長を促すフィードバックコミュニケーションツールです。

このTeaMeBotでは次ようなことができます。

- チームのメンバーの1人が、そのチームへTeaMeBotをインストールし、「registerMembers」 コマンドを実行すると、そのチームに属する全てのメンバーの画面にTeaMeBotが表示されて、使えるようになります。

- TeaMeBotへ「login」とメッセージを送ると、TeaMeアプリへシームレスにログインできるボタンが返ってきます。そのボタンを押すとブラウザー画面よりTeeMeアプリのあなたのアカウントのトップ画面が表示されます。

- TeaMeアプリからあなたへの通知がTeaMeBotへ通知されます。あなたは、Microsoft TeamsのTeaMeBotのチャットからこの通知を確認することができます。TeaMeアプリの設定にて、あなたが受け取る通知の内容・タイミングを指定できます。通知はTeaMeアプリより自動的に送信されます。

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24509.ae8f6c8f-e7c7-4381-8831-7712a3cb18ca.dfa8ec0b-b708-4805-a56f-c6c82d96bf0e.3bd4cca6-7730-4c5e-8fb4-dfa5a8dc90d7.png