https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6599.090fb191-b4b4-4480-9ecd-8d5574dd7abe.77eb086c-98a1-454c-96eb-494abeb9e6ab.8dd1f8be-11e8-490c-b7e6-35d91c67a2d4

CAD Connector

by SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Improve your business experience with us to prepare your production easier, better and quicker

The CAD Connector application was created with manufacturing companies in mind, which plan production based on data provided by design and technology teams in the form of a material list (BOM). The main task of the CAD Connector application is to integrate any CAD / PDM / PLM environment with the ERP system - Microsoft Dynamics 365 Business Central. The application allows for the processing of the imported product structure (structural BOM), moreover - it automates standard tasks, preparing data for production purposes.


Benefits:

 • Reduction of time required for manual data processing
 • Fast access to design data without the need for intermediate file imports or manual data entry
 • Total elimination of errors resulting from inconsistent data
 • Increased productivity based on working with consistent data at different stages of the product creation process
 • Customizable and scalable environment depending on the individual needs of the company


Functions:

 • Access to the structural BOM structure (clear structure in the form of a tree)
 • Validation of correctness and completeness of data
 • Parameterization and automation of the data completion process
 • Automatic creation of warehouse indexes for assemblies and details and/or production BOMs
 • Management of the entire technological documentation (BOM and route) from one place
 • Version control based on structural BOM revisions
 • Update of technological documentation in case of design changes
 • Full integration with the Microsoft Dynamics 365 Business Central environment


More information:Aplikacja CAD Connector została stworzona z myślą o firmach produkcyjnych, które planują produkcje na bazie danych przekazywanych z zespołów konstrukcyjnych i technologicznych w postaci listy materiałów (BOM). Głównym zadaniem aplikacji CAD Connector jest integracja dowolnego środowiska CAD / PDM / PLM z systemem ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central. Aplikacja pozwala na przetworzenie zaimportowanej struktury produktu (BOM konstrukcyjny), co więcej - automatyzuje standardowe zadania, przygotowując dane na potrzeby produkcji.


Korzyści:

 • Redukcja czasu wymaganego na ręczne przetwarzanie danych
 • Szybki dostęp do danych konstrukcyjnych bez konieczności importów plików przejściowych czy ręcznego wprowadzania danych
 • Całkowita eliminacja błędów wynikająca z niespójnych danych
 • Wzrost produktywności w oparciu o pracę na spójnych danych na różnych etapach procesu powstawania produktu
 • Dostosowywalne i skalowane środowisko w zależności od indywidualnych potrzeb firmy

Funkcje:

 • Dostęp do struktury BOM’u konstrukcyjnego (przejrzysta struktura w firmie drzewka)
 • Walidacja poprawności i kompletności danych
 • Parametryzacja i automatyzacja procesu uzupełniania danych
 • Automatyczne tworzenie indeksów magazynowych dla złożeń i detali i/lub BOM’ów produkcyjnych
 • Zarządzanie całością dokumentacji technologicznej (BOM i marszruta) z jednego miejsca
 • Kontrola wersji dokumentacji oparta na rewizjach BOM’ów konstrukcyjnych
 • Aktualizacja dokumentacji technologicznej w przypadku zmian konstrukcyjnych
 • Pełna integracja z środowiskiem Microsoft Dynamics 365 Business Central

Więcej informacji:

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40281.090fb191-b4b4-4480-9ecd-8d5574dd7abe.77eb086c-98a1-454c-96eb-494abeb9e6ab.3b281176-0791-4d19-8f21-ac5f66a25ad1
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40054.090fb191-b4b4-4480-9ecd-8d5574dd7abe.77eb086c-98a1-454c-96eb-494abeb9e6ab.f49215d5-4105-414e-9c8d-3af1da075ac4
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60570.090fb191-b4b4-4480-9ecd-8d5574dd7abe.77eb086c-98a1-454c-96eb-494abeb9e6ab.41be30d0-f919-4a7d-8847-8aa8b282896b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24596.090fb191-b4b4-4480-9ecd-8d5574dd7abe.77eb086c-98a1-454c-96eb-494abeb9e6ab.85380e96-7c9c-410d-9515-4df88b4892f8