https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38580.8afc4268-1474-4034-b627-e08abbb58bd4.bedaf07a-136c-4b44-a754-b4d506e0f384.72d7554e-7fa5-4d9d-a8a0-365671b33a93.png

Kulla e shqipes për MS Word

by Albasoft SH.P.K.

(2 ratings)

Kulla e shqipes ofron korrigjimin e gabimeve gjuhësore edhe në MS Word.

Kulla e shqipes ofron korrigjimin e gabimeve gjuhësore edhe në MS Word. E vendosur në anën e djathtë të Word-it, gjersa shkruan t’i nënvizon gabimet drejtshkrimore e sintaksore, kur klikon dy herë mbi një fjalë të caktuar t’i ofron shpjegimet e saj, sinonimet e antonimet, fjalët burimore etj., madje edhe ta lexon me zë tekstin që ke shkruar.

Kulla e shqipes është softuer gjithëpërfshirës, i lehtë për t’u përdorur e njëkohësisht dobiprurës për çdo shqiptar. Ajo përdor teknologji të përparuar në mbështetje të gjuhës shqipe dhe ofron mbulim të gjerë gjuhësor, duke u kujdesur për aspekte të ndryshme të përdorimit të shqipes, si gramatikor, kuptimor, stilistikor etj. Shërben si një mjet referimi i besueshëm për secilën fjalë që përdoret në tekst, pasi që është i vetmi softuer që i përmban të gjitha format e fjalëve në gjuhën shqipe. Duke qenë e qasshme në mjedise të ndryshme digjitale, Kullën e shqipes mund ta kesh e ta përdorësh kudo ku shkruan, duke përfshirë këtu Microsoft Word-in.

Kulla e shqipes për MS Word shkarkohet dhe instalohet në më pak se 2 minuta. Ajo të ofron ndihmë të gjithanshme dhe të shpejtë në të njëjtin dokument Word-i ku shkruan, pa pasur nevojë që për kuptimin e një fjale ta hapni ueb-faqen e Kullës apo aplikacionin e fjalorit.

Pra, Kulla e shqipes për MS Word është softuer i plotë për gjuhën standarde shqipe, që mundëson të shkruar të lehtë pa gabime, strukturim të fjalive, pasurim të shprehjes etj. Atë e karakterizon prakticiteti dhe gjithëpërfshirja gjuhësore në faqen ku shkruan përdoruesi, duke e mbështetur atë gjuhësisht në të gjitha aspektet.

Kulla e shqipes përmban:

• Fjalorin e madh të gjuhës shqipe – që ofron përkufizimin e fjalës së përzgjedhur në tekst. Derisa shkruan në Word, përdoruesit i mundësohet informacion i plotë kuptimor për fjalët që përdor, madje edhe kuptimet e veçanta të përdorimit të secilës prej tyre. Përmban fjalorin më të madh shpjegues shqip me mbi 100.000 fjalë e shprehje dhe 200.000 kuptime fjalësh, bashkë me kategorizimet gramatikore dhe shpjegime të tjera mbi kontekstin e përdorimit - fushën e veprimit, nuancat kuptimore, por edhe shembuj të shumtë ilustrues.

• Korrektorin – softuerin që vëzhgon dhe korrigjon gabimet drejtshkrimore, gabimet sintaksore, identifikon fjalët e pavlefshme, kontrollon përsëritjet, ofron sugjerime për stilin etj. Teknikisht pjesë e Korrektorit me të gjitha funksionet e tyre janë edhe Drejtshkrimori, Sintaksori, Stilistikori, Sinonimiku etj. Korrektori ofron mundësi teknike për ta kontrolluar tekstin që po shkruan apo që ke vendosur në Word, vetëm një paragraf të caktuar të tij apo gjithë faqen. Drejtshkrimori mundëson mënjanimin e gabimeve drejtshkrimore. I përsosur teknikisht dhe gjuhësisht, me një bazë të të dhënave të formave të sakta të fjalëve, ai ofron korrigjim gramatikor në kohë reale, gjersa shkruani. Gabimet drejtshkrimore dhe gramatikore të tekstit i nënvizon me të kuqe, ndërsa ato sintaksore nënvizohen me të kaltër nga Sintaksori. Sintaksori, veç gjetjes së lidhjeve të paqëndrueshme mes fjalësh në fjali, pikësimit të gabuar etj., këshillon forma të përshtatshme për ndreqjen e tyre, p.sh. për djalë e mençur këshillohet forma djalë i mençur. Stilistikori jep sugjerime për stilin e shkrimit, si përdorimi i fjalëve të përshtatshme, trajtimi i shenjave të pikësimit, këshillimi i shprehjeve shqipe në vend të fjalëve të huaja në tekst. Njëkohësisht, aty për aty, derisa shkruan, përdoruesi shërbehet me sinonime e antonime përmes Sinonimikut, qoftë për të gjetur fjalën më të duhur a për të shmangur përsëritjet, qoftë për të pasuruar shprehjen.; p.sh. për fjalën objektiv sugjerohen sinonimet synim, pikësynim, qëllim. Softueri ofron një përmbajtje të pasur leksikore.

• Lexuesin, softuerin e përparuar për lexim të tekstit. Ai mundëson zërin artificial për ta lexuar në mënyrë automatike tekstin në dokumentin e përdoruesit. Gjenerimi i tekstit të shkruar në zë bëhet përmes një teknologjie shumë të përparuar. Dobitë e lexuesit janë të shumta, por edhe mundësitë teknike. Ai lejon përzgjedhjen e zërit: zë femre apo zë mashkulli; mundësinë e rileximit të tekstit, incizimin e leximit, mundësinë për ruajtje ose shkarkim në kompjuter si dhe llogaritjen në kohë reale të hapësirës për shfrytëzim.

Pra, Kulla e shqipes në Word i siguron përdoruesit informacion shpjegues për fjalën, sinonime e antonime, korrigjim të gabimeve gjuhësore, këshillim, lexim me zë etj.

Kulla e shqipes, si softuer i besueshëm në shmangien e gabimeve gramatikore-sintaksore, tejet i pasur nga ana leksiko-semantikore, i lehtë për t’u përdorur, mundëson një qasje të gjithanshme gjuhësore për tekstin, duke e bërë atë më të arrirë strukturalisht e kuptimisht. Këto veçori e bëjnë Kullën të domosdoshme për çdo shqipshkrues dhe çdo shqipfolës, një burim të vlefshëm për përdoruesit e shqipes.

App capabilities

When this app is used, it
  • Can read and make changes to your document
  • Can send data over the Internet

At a glance

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13549.8afc4268-1474-4034-b627-e08abbb58bd4.bedaf07a-136c-4b44-a754-b4d506e0f384.f9e562aa-3070-44cc-af06-637c0a9047d6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16380.8afc4268-1474-4034-b627-e08abbb58bd4.bedaf07a-136c-4b44-a754-b4d506e0f384.39a17643-20d5-4eba-909d-15dd9fa67ff7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22693.8afc4268-1474-4034-b627-e08abbb58bd4.bedaf07a-136c-4b44-a754-b4d506e0f384.26b37417-1fdf-44b5-b2aa-c9de2657ea8d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49990.8afc4268-1474-4034-b627-e08abbb58bd4.bedaf07a-136c-4b44-a754-b4d506e0f384.a13df6b3-dff4-4b4f-8d79-fc3986a5abe6.png