https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.0bd09eb3-0921-43d2-8a29-544dea6fa0fd.2277c589-9a3e-48cf-b907-7a918c41b3d5.4bfc54ff-f377-4bef-b600-43cbaefbe20a

Redoflow NAV to Business Central clean start: 5-Wk implementation

Redocap Oy

Redoflow update of NAVision ERP-system to modern and up-to-date system Dynamics 365 Business Central.

Sopii parhaiten:

 • Yrityksille, jotka käyttävät Dynamics NAV toiminnanohjausjärjestelmää ja suunnittelevat siirtyvänsä käyttämään Dynamics 365 Business Central järjestelmää samoin toiminnallisuuksin.

Mitä odottaa:

 • Redoflow NAV-Business Central cleanstart on suunniteltu varmistamaan tehokas ja sulava vaihto vanhasta Dynamics NAV järjestelmästä Dynamics 365 Business Central järjestelmään. Redocap Oy suorittaa käyttöönoton asiakkaan kanssa käyttäen hyväksihavaittuja ja standartisoituja metodeja, sekä vahvaa kokemusta käyttöönotoista.
 • Dynamics NAV järjestelmä on tulossa käyttöikänsä loppuun ja on tärkeää kyetä vaihtamaan järjestelmä uuteen tehokkaasti. Redocap Oy tarjoaa asiakkailleen selkeät toimintamallit ja vahvaa asiantuntemusta. Redoflow NAV-Business Central Cleanstart on jaettu neljään vaiheeseen: arviointi, implementointi, koulutus ja käyttöönotto.

Vaihe 1: arviointi

 • Arviointivaiheessa asiakkaan liiketoiminta, operatiiviset toiminnot ja prosessit läpikäydään ja arvioidaan. Vaiheen tarkoituksena on muodostaa eheä ja selkeä kuva asiakkaan liiketoiminnasta kokonaisuutena, vaatimukset uudelle järjestelmälle, sekä mahdolliset implementointivaiheessa suoritettavat muutostyöt.

Vaihe 2: implementointi

 • Redocap Oy luo asiakkaalle uuden Business Central ympäristön. Ympäristö luodaan määrittelyiden pohjalta, jotka luotiin asiakkaan kanssa arviointivaiheessa. Ympäristön asetukset sisältävät mm. pääkirjanpidon, taloushallinnon, myynnin, hankinnan, varaston ja suomen lokalisaatioon liittyvät asetukset suomalaisille asiakkaille. Implementointi vaiheeseen sisältyy myös tarpeellisen Master datan migraatio järjestelmään. Esimerkiksi asiakkaat, tuotteet ja toimittajat.

Vaihe 3: koulutus

 • Redocapin asiantuntijat kouluttavat asiakkaan loppukäyttäjät tarpeen mukaisesti. Minimissään koulutus pitää sisällään peruskoulutuksen Business Centraliin, keskittyen eroavaisuuksiin NAVin ja Business Centralin välillä.

Vaihe 4: käyttöönotto

 • Redocap auttaa ja tukee asiakasta koko käyttöönoton ajan. Standardoidut toimintatavat ja päivystävä tuki varmistavat järjestelmän sulavan käyttöönoton ilman tarpeettomia liiketoimintaseisokkeja.

Cleanstartissa asiakkaan NAV ympäristöä ei kopioida uudeksi Business Central ympäristöksi. Business Central ympäristö implementoidaan säilyttäen kriittiset ja tarpeelliset toiminnot vanhasta järjestelmästä, hyödyntäen Business Centralin toiminnallisuuksia ja tehostaen asiakkaan liiketoiminnan prosesseja.

Best for:

 • Businesses which are using Dynamics NAV ERP-system and are looking to deploy Dynamics 365 Business Central with same functionality and operations.

What to expect:

 • Redoflow NAV to Business Central cleanstart is designed to ensure an effective and smooth transition from old Dynamics NAV ERP-system to Dynamics 365 Business Central. Redocap Oy will complete the deployment with the client using proven and standardized methods and strong experience of the deployments.
 • As Dynamics NAV ERP-system is coming to the end of its' lifetime, it is essential to be able to effectively deploy a new system. Redocap Oy offers clear methods and strong expertise. Redoflow NAV to Business Central Cleanstart is separated to four stages: assessment, implementation, training and deployment.

Stage 1: assessment

 • The client's business, operations and processes are assessed and reviewed during the assessment stage. The goal of the stage is to reach a complete and clear picture of the operations as a whole, requirements for the new system and specifications for possible development during the implementation stage.

Stage 2: implementation

 • Redocap Oy will create a new Business Central environment for the client. The environment is setup according to the specifications made during the assessment stage. Setups include i.a. General ledger, finances, sales, purchases, inventory and Finnish localization for Finnish client's. Implementation stage also includes the migration of necessary Master data, for example customers, items and vendors.

Stage 3: training

 • Redocap's experts will train the client's staff according to the needs. In minimum, training stage includes the basic training for Business Central, focusing on the key differences between NAV and Business Central.

Stage 4: deployment

 • Redocap will be assisting and supporting the client for the whole duration of go-live. Standardized methods and on-call support ensures that the go-live transition will go smoothly and no unnecessary interruptions are caused to business operations.

In cleanstart, the client's NAV environment is not copied as a new Business Central environment. The business Central environment is implemented in a way that only critical and necessary functions are preserved from the old system, taking advantage of Business Central's functionality and developing more efficient processes during the implementation.

Lühiülevaade

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.0bd09eb3-0921-43d2-8a29-544dea6fa0fd.2277c589-9a3e-48cf-b907-7a918c41b3d5.3b725342-cc63-4dac-a94b-f3f79b653d7a