https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12358.ac7b2235-0d24-4476-9774-2a1f711b6b0e.bfb6c871-a04e-4c9d-8bcd-d9c623ae51e9.bd045861-fdec-4ab5-873f-61cb3216fbc4

Payrolls

oleh Logosoft BH

HR & Payroll Bosnia and Herzegovina

Optimize your HR and Payroll management seamlessly with our comprehensive module, fully integrated with Dynamics 365 Business Central. Designed for businesses across Bosnia and Herzegovina, this application enables efficient workforce management, accurate payroll processing, and adherence to Bosnian and Herzegovinian labor regulations.

Key Features:

 • Employee Data Management: Store and manage comprehensive employee profiles, facilitating easy access and management of job roles, qualifications, and performance history.
 • Attendance and Leave Tracking: Automate attendance tracking to enhance accuracy and reduce manual errors, ensuring up-to-date records at all times.
 • Payroll Automation: Streamline your payroll with advanced automation that accurately calculates salaries, bonuses, and deductions, ensuring timely and error-free payroll execution.
 • Compliance and Reporting: Easily meet local regulatory requirements with automated report generation, keeping your business compliant with Bosnian and Herzegovinian laws.
 • Talent Management: Develop your workforce with tools that assess and enhance employee performance and offer tailored training programs.
 • Secure Data Sharing: Maintain confidentiality and integrity of employee data across departments with robust access controls.
 • Customizable Workflows: Adapt HR and payroll processes to fit your specific business needs, improving efficiency and workflow automation.
 • Document Management: Efficiently manage and access HR documents and records within the application to save time and resources.
 • Real-time Analytics: Drive strategic decisions using detailed analytics on workforce trends and payroll metrics.
 • User Training and Support: Receive comprehensive training and ongoing support to maximize the benefits of our HR & Payroll Management module.

Experience enhanced operational efficiency and regulatory compliance with our localized solution, empowering you to better manage your human capital in Bosnia and Herzegovina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizirajte upravljanje ljudskim resursima i obracunom plaća sa našim sveobuhvatnim modulom, u potpunosti integriranim s Dynamics 365 Business Central. Dizajniran za preduzeća u Bosni i Hercegovini, ovaj program omogućava efikasno upravljanje radnom snagom, precizan obracun plaća i usklađenost s radnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

Ključne karakteristike:

 • Upravljanje podacima o zaposlenima: Pohranite i upravljajte opsežnim profilima zaposlenih, omogućavajući lako upravljanje radnim mjestima, kvalifikacijama i historijom učinka.
 • Praćenje prisustva i odsustva: Automatizirajte praćenje prisustva za povećanje preciznosti i smanjenje ručnih grešaka, osiguravajući ažurne evidencije.
 • Automatizacija obracuna plaća: Pojednostavite obracun plaća naprednom automatizacijom koja precizno izračunava plate, bonuse i odbitke, osiguravajući pravovremeno i bezgrešno izvršenje plaća.
 • Usklađenost i izvještavanje: Jednostavno zadovoljite lokalne regulatorne zahtjeve automatskim generisanjem izvještaja, čuvajući vaše poslovanje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
 • Upravljanje talentima: Razvijajte svoje kadrove alatima koji procjenjuju i unapređuju učinak zaposlenih te nude prilagođene programe obuke.
 • Sigurno dijeljenje podataka: Održavajte povjerljivost i integritet podataka o zaposlenima među odjelima s robustnim kontrolama pristupa.
 • Prilagodljivi radni procesi: Prilagodite procese ljudskih resursa i plaća specifičnim potrebama vašeg poslovanja, poboljšavajući efikasnost i automatizaciju radnih procesa.
 • Upravljanje dokumentima: Efikasno upravljajte i pristupajte HR dokumentima i zapisima unutar aplikacije kako biste uštedjeli vrijeme i resurse.
 • Analitika u stvarnom vremenu: Donosite strateške odluke koristeći detaljnu analitiku o trendovima radne snage i metrikama plaća.
 • Obuka i podrška korisnicima: Dobijte sveobuhvatnu obuku i kontinuiranu podršku kako biste maksimalno iskoristili prednosti našeg modula za upravljanje ljudskim resursima i plaćama.

Iskusite poboljšanu operativnu efikasnost i regulatornu usklađenost s našim lokaliziranim rješenjem, osnažujući vas da bolje upravljate ljudskim kapitalom u Bosni i Hercegovini.

Sekilas

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19473.ac7b2235-0d24-4476-9774-2a1f711b6b0e.dd33dc9b-5f8e-420d-ac7b-2c728c4b52cc.28d92517-d0c8-4b12-838d-5850515652c2
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48591.ac7b2235-0d24-4476-9774-2a1f711b6b0e.dd33dc9b-5f8e-420d-ac7b-2c728c4b52cc.990c5b6a-1a56-487f-9d9f-a1eb5d0636ce
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27863.ac7b2235-0d24-4476-9774-2a1f711b6b0e.dd33dc9b-5f8e-420d-ac7b-2c728c4b52cc.e505914c-8665-472d-81ca-42946d0ea595