https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42737.c7154f25-a5f5-482e-8b4e-7822bbe6ebde.d0b5a81d-0b6c-4c41-9bd4-83cd77129a29.6fce6431-8278-44cc-ba28-554ec70a521f.png

MycelHUST

oleh Techlink

Rất nhiều hàm tính mới dành cho công tác quản lý, giáo vụ

Các tính năng mới phù hợp cho công tác quản lý, giáo vụ ở trường đại học như qui đổi thang điểm ABCD, đọc điểm... và một số hàm tính toán được xây dựng riêng đề phù hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội, HUST như là KipThi, TietHoc, Mã số sinh viên, Email hust.edu,vn,...

Kemampuan aplikasi

Ketika digunakan, aplikasi ini
  • Membaca dan membuat perubahan pada dokumen
  • Dapat mengirim data melalui Internet

Sekilas

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9326.c7154f25-a5f5-482e-8b4e-7822bbe6ebde.d0b5a81d-0b6c-4c41-9bd4-83cd77129a29.344a198a-ebed-4db0-a426-553a346be50a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43737.c7154f25-a5f5-482e-8b4e-7822bbe6ebde.d0b5a81d-0b6c-4c41-9bd4-83cd77129a29.9607891e-3334-4be6-b22c-c075fc126bf6.png