https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51841.ef1f55b6-4238-4af1-844f-471f5a295d3b.c12fee85-ca98-4aa1-b507-bce9852ccdba.f01bbcd7-2cff-4b2c-82e1-733f10b8b888.png

数字知识产权

oleh 上海因问科技有限公司

供数字知识财产从创造、使用、保护到管理的全链条服务。

数字知识产权服务平台以“数字化确权”作为知识财产保护的起点, 快速为企业及个人建立知识财产保险箱, 在保护知识产权不被侵犯的前提下, 通过隐私计算、人工智能和区块链技术促进知识财产价值的全面释放。使用Office插件在Office应用程序中直连数字知识产权保护平台,获得便捷的数字财产保护能力。

Kemampuan aplikasi

Ketika digunakan, aplikasi ini
  • Membaca dan membuat perubahan pada dokumen
  • Dapat mengirim data melalui Internet

Sekilas

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34709.ef1f55b6-4238-4af1-844f-471f5a295d3b.c12fee85-ca98-4aa1-b507-bce9852ccdba.7b55601d-4628-4163-b41e-67a75ac818be.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14442.ef1f55b6-4238-4af1-844f-471f5a295d3b.c12fee85-ca98-4aa1-b507-bce9852ccdba.a5d99af7-8737-4378-b8ec-42520427b9eb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12884.ef1f55b6-4238-4af1-844f-471f5a295d3b.c12fee85-ca98-4aa1-b507-bce9852ccdba.d78e7299-08ab-4dcf-89d2-e01e63ff4e80.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36680.ef1f55b6-4238-4af1-844f-471f5a295d3b.c12fee85-ca98-4aa1-b507-bce9852ccdba.8016fc86-f8a5-487c-83aa-cde55fb37cf9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.457.ef1f55b6-4238-4af1-844f-471f5a295d3b.c12fee85-ca98-4aa1-b507-bce9852ccdba.a03a3a16-04e4-4b65-859c-f94c9a2d0962.png