https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.71c0d619-cb70-4e1d-87d1-654d6c3073a0.338303c1-0a40-4807-b12d-356cca6cd9da.d38e8bba-54c0-4c5f-92ae-ddb949696a3b

Redoflow Project Management: 10-Hr assessment

Redocap Oy

Refoflow Project Management service ensures smooth implementation of Dynamics 365 Business Central.

ERP-projektia aloittaessa suunnittelu ja projektijohtaminen ovat avainasemassa. Redoflow Projektinjohto palvelu tarjoaa olennaisia etuja, jos yritykseltänne puuttuu:

 • Kokemusta IT-projekteista
 • Selkeää projektimallia
 • Kokenutta ja osaavaa projektipäällikköä
 • Aikaa johtaa projektia

Myös tilanteissa, joissa yrityksellä on kykyjä ja halua johtaa projektia, on avuksi hyödyntää Redoflow Projektinjohto -palvelua. Redocapin alakohtainen kokemus ja taidot, sekä vakiintuneet ja tehokkaat toimintamallit auttavat asiakkaita heidän ERP-projekteissaan.

Hyödyt:

 • Selkeät tavoitteet ja mittarit
 • Budjetissa pysyminen
 • Aikataulussa pysyminen
 • Projektin toimiva vaiheistus
 • Toimiva projektiryhmä ja kommunikointi
 • Muutosten huomioiminen ja hallinta
 • Sulava järjestelmän käyttöönotto

Redoflow Projektinjohto sisältää:

 • Valmiiksi suunniteltu ja todennettu Redoflow projektimalli
 • Valmiiksi suunnitellut ja todennetut kommunikaatiokanavat
 • Tarkka Redoflow Business Central projektisuunnitelma
 • Aikataulun seuranta Redoflow Business Central projektisuunnitelmalla
 • Budjetin seuranta Redoflow Business Central projektisuunnitelmalla
 • Toistuvat projektinjohtopalaverit

Lisäksi palveluun voidaan sisällyttää resursointia, projektin riskien arviointia ja hallintaa, projektin muutoshallintaa ja tarvittavaa projektin dokumentointia.

Redocap pyrkii luomaan projektille puitteet hyvään lopputulokseen pääsemiselle. Toiminnassa korostuu vastuullisuus ja avoimuus. Näiden arvojen pohjalta kyetään luomaan projektiryhmälle luottamuksellinen ja eheä ilmapiiri, jossa kommunikointi ja viestintä on tehokasta, motivaatio on korkea ja epäkohtiin pystytään tarttumaan ajoissa. Aktiivisen projektinjohtamisen myötä asiakas saa myös esimerkkejä ja koulutusta omaan tulevaisuuden projektitoimintaansa.

When starting an ERP-project, planning and project management are the keys for successful implementation. Redoflow Project Management service gives essential benefits if your company doesn't have:

 • Strong experience form ERP-projects
 • Clear and effective project model
 • Experienced project manager
 • Time and resources for self-implementation

Also in situations where the company has the ability and desire to lead a project, it can be helpful to use the Redoflow Project Management service. Redocap's field specific experience & skills, and established and efficient operating models helps the customers with their ERP-projects.

Main benefits:

 • Clear goals and metrics
 • Staying on budget
 • Staying on schedule
 • Effective phasing of the project
 • Effective project team and communication
 • Change management
 • Smooth system implementation

Redoflow Project Management service includes:

 • Established Redoflow project model
 • Established communication channels
 • Redoflow Business Central project plan
 • Schedule monitoring with Redoflow Business Central project plan
 • Budget monitoring with Redoflow Business Central project plan
 • Frequent project management meetings

In addition, service can include resourcing, project risk assessment and management, project change management and project documentation.

Redocap strives to create an efficient framework for the project to ensure smooth implementation. Responsibility and transparency are emphasized in operations. Based on these values, it is possible to create a confident and effective atmosphere for the project team, where communication is effective, motivation is high and problems can be dealt with quickly. Through active project management, the customer also receives examples and training for their own future project activities.

Trumpa apžvalga

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.71c0d619-cb70-4e1d-87d1-654d6c3073a0.338303c1-0a40-4807-b12d-356cca6cd9da.33c4b98b-8eb3-43fa-88d5-9d685b881842