https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.23a8c8f3-0263-4100-94b4-c237efa4361f.0928c6be-9ec3-4733-976d-01d1fd1b7d84.9829ab0f-907d-4af7-aafb-e2c5a699f857

Redoflow Process Consulting: 8-Hr assessment

Redocap Oy

Redoflow Process Consulting aims to help customers understand business processes better and unlock the full potential and effectiveness of Dynamics 365 Business Central.

FI: Redoflow Prosessikonsultointi on jaettu kolmeen osioon:

 • Prosessikartoitus
 • Prosessikonsultointi: Asiantuntijakonsultointi ja/tai Ratkaisukonsultointi
 • Prosessin dokumentaatio

Prosessikartoitus sisältää perusteellisen tarkastelun valitusta prosessista/prosesseista. Redocapin asiantuntijat ja asiakkaan pääkäyttäjät läpikäyvät ja tarkastelevat prosessia, luoden johdonmukaisen kuvan nykyprosessista ja olennaisista prosessin osista. Selkeän prosessikuvauksen luominen sisältää asiakkaan näkemyksen vahvuuksista, heikkouksista, rajoituksista ja kehityskohteista. Kaikkea oleellista prosessiin/prosesseihin liittyvää dokumentaatiota tarkastellaan prosessikartoituksen aikana.

Prosessikonsultointi sisältää Redocapin asiantuntijan arvion nykyprosessita ja ehdotuksen uudesta prosessista. Ehdotus läpikäydään asiakkaan kanssa, ottaen huomioon kaikki prosessin lanseeraamiseen liittyvät tekijät, sekä mahdolliset ongelmat nykyprosessien ja työympäristön kanssa. Asiakas voi määrittää tarvitseeko Asiantuntijakonsultointia vai Ratkaisukonsultointia. Asiantuntijakosultoinnin tavoitteena on parantaa asiakkaan ymmärrystä valitusta liiketoiminnan prosessista/prosesseista, sekä kehittää tarvittavia taitoja jatkuvaan prosessikehitykseen. Ratkaisukonsultoinnissa Redocapin asiantuntija tunnistaa prosessin pääongelmat ja tarjoaa tehokkaan kehitysehdotuksen.

Prosessi/prosessit dokumentoidaan halutussa muodossa. Dokumentointi pitää sisällään muun muassa:

 • Prosessikaavio: Visuaalinen esitys prosessista ja sen vaiheista standardisoiduin kaaviomerkein.
 • Tekstianalyysi: Analyysi prosessista ja sen vaiheista tekstimuodossa. Käytetään yhdessä prosessikaavion kanssa saavuttaen syvempi ymmärrys prosessista.
 • Ohjeet: Kirjalliset ja/tai kuvalliset ohjeet prosessista Dynamics 365 Business Central ympäristössä.

Hyödyt:

 • Yksityiskohtaisten tietojen jakaminen helposti monille toimijoille
 • Ongelmien/pullonkaulojen tunnistaminen ja ratkaiseminen
 • Prosessien osittaminen ja roolitus
 • Prosessin vastuiden hallinta
 • Riippuvuuksien ja päällekkäisyyksien tunnistaminen
 • Prosessien yhteensopivuuden kehitys
 • Tietoon perustuvien päätösten tekeminen

EN: Redoflow Process Consulting is divided into three sections:

 • Process mapping
 • Process consulting: Expert consulting and/or Solution-oriented consulting
 • Process documentation

Process mapping includes thorough review of the chosen process or processes. Redocap’s expert and customer’s key user go through the process creating a coherent understanding of the current process and relevant stages. Creating a clear picture of the process includes customer’s view of strengths, weaknesses, limitations, and development targets. All the relevant existing documentation is examined.

Process consulting includes Redocap’s expert’s review of the current process and proposal of the new process. Proposal is reviewed and examined with the customer, considering all the aspects of process roll-out and possible problems with existing processes and working environment. Customer can determine whether they are in need of Expert consultation or Solution-oriented consultation. In Expert consultation the aim is for the customer improve understanding of business process/processes, and develop necessary skills for continuous development of business processes. In Solution-oriented consultation Redocap's consultant identifies the underlying problems and offer an improved solution for business process/processes.

Process/processes are documented in preferred format. Documentation includes: -Process flowchart: Visual presentation of the process and stages in standardized chart symbols. -Text analysis: Analysis of the process and stages in text format. Is used together with flow chart for better understanding of the process. -Instructions: Instructions in text and/or picture format of the process in Dynamics 365 Business Central environment.

Main benefits:

 • Easy sharing of detailed information between multiple entities
 • Identifying and resolving of problems and bottle necks
 • Identifying process roles
 • Identifying process responsibilities
 • Identifying dependances of different processes and roles
 • Development of process compatibility
 • Information driven decision making

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.23a8c8f3-0263-4100-94b4-c237efa4361f.0928c6be-9ec3-4733-976d-01d1fd1b7d84.2bd850a4-d77b-4a0e-b311-7e642e72bdba