https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.b75a25a6-0d5f-4047-ac50-49f5cec3c7fd.bfeee0ab-6bd5-4d3a-a1ed-9a2b323c7341.21b6015c-952a-49de-82bd-6710721bbace

Redoflow ERP-Requirements: 1-Wk assessment

Redocap Oy

An assessment of the current ERP- or software environment aiming to give a clear picture of the requirements and needs.

Sopii parhaiten:

 • Yrityksille, jotka ovat etsimässä uutta toiminnanohjausjärjestelmää.

Mitä odottaa:

 • Yrityksen prosesseihin ja toimintaan perustuva selkeä ehdotus yrityksen tarpeista ja vaatimuksista uuden järjestelmän osalta.
 • Arviointi on jaettu kolmeen vaiheeseen tarvekartoitus, SWOT-analyysi ja tarvekartta.

Vaihe 1: Tarvekartoitus

 • Kaksituntinen tarvekartoitus palaveri, jonka tarkoituksena on käydä läpi asiakkaan yrityksen operatiiviset toiminnot, prosessit ja tarpeet. Tavoitteena saada selkeä kuva toiminnoista, joita uudelta järjestelmältä vaaditaan.

Vaihe 2: SWOT-analyysi

 • SWOT-analyysi luodaan tarvekartoitus palaverin pohjalta. SWOT-analyysiin sisältyy kaikki vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, jotka asiakas voi kohdata toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan ja implementoinnin aikana. SWOT-analyysin tarkoituksena on luoda selkeä kuva huomioitavista asioista, jotka ohjaavat toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa.

Vaihe 3: Tarvekartta

 • Tarvekartta tarkastelee asiakkaan operatiivisia toimintoja visuaalisen kartan muodossa. Kartta esittää kaikki operatiiviset toiminta-alueet, niiden riippuvuudet toisiinsa, sekä vaatimukset jokaiselle toiminta-alueelle. Tarvekarttaa voi käyttää toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa ohjaavana dokumenttina.

Tarvearvioinnin jälkeen tuloksia verrataan Microsoft Dynamics 365 Business Central järjestelmän toiminnallisuuksiin ja arvioidaan sopiiko järjestelmä asiakkaan liiketoimintaan.

Best for:

 • Businesses looking for a new ERP-solution.

What to expect:

 • Clear proposal of the requirements and needs of the system to-be-acquired, based on the company's processes.
 • The assessment is separated to three stages: assess, SWOT-analysis, and requirements mapping.

Stage 1: Assess

 • A two hour long meeting with the agenda of going through the client's business, operations, processes and needs. The goal is to get a clear picture of the functions that are required from the new system.

Stage 2: SWOT-analysis

 • A SWOT-analysis is created based on the assessment meeting. The SWOT-analysis includes all the strengths, weaknesses, opportunities, and threats which the customer may face during the acquirement and implementation of a new system. The aim of SWOT-analysis is to give a clear picture of what needs to be considered on a high level when looking for a new system.

Stage 3: Requirements mapping

 • During requirements mapping, all the client's operations are reviewed on a visual map. The map presents all the operational areas, their relations to each other, and the requirements for each area. The Requirements map can be used as a directing document for the acquirement of a new system.

After the assessment, the results are compared to the functionality of Dynamics 365 Business Central ERP-system and the system's fit for the client's business is evaluated.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.b75a25a6-0d5f-4047-ac50-49f5cec3c7fd.bfeee0ab-6bd5-4d3a-a1ed-9a2b323c7341.2cd35f89-79f5-450c-a20d-acc258009b2f