https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1963.52cb7f16-5527-4d2a-bbf8-11030023f16f.0a3b921d-1389-4bbb-91c9-ac80a473ca75.4b705bc2-6987-4367-bba3-3186b844571b.png

GoodLine

株式会社 グッドリレーションズ

クラウドPBXサービス [GoodLine](https://good-line.net/) のアプリです

クラウド型ビジネスフォン(クラウドPBX) [GoodLine](https://good-line.net/) と連携します。

[GoodLine](https://good-line.net/) を使うと、

- スマホを内線化して出先でもスマホから会社番号で発着信できます。

- クラウド型なので、支社や海外、場所を選ばずリアルタイムに情報共有ができます。

- 通話録音や自動音声応答はもちろん、通話分析などが標準搭載されています。

- 着信ルールも内線も、WEB管理画面から簡単に管理できるので、設定変更に業者設定はいりません。

- 高額なPBXのローン購入も工事もいりません。内線の増減も即日可能です。

このアプリは、クラウド型ビジネスフォン(クラウドPBX) [GoodLine](https://good-line.net/) と連携して、任意のチャンネルにGoodLine上でのメモの通知や、ユーザーのログインや休憩中・取込み中などの稼働状況などを通知できます。

もし、あなたの組織がGoodLineを契約していない場合は、サブスクリプションを有効にするために [ここ](https://good-line.net/inquiry/) から私たちに連絡してください。

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
  • Hiter pregled
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10655.52cb7f16-5527-4d2a-bbf8-11030023f16f.0a3b921d-1389-4bbb-91c9-ac80a473ca75.3af951bc-92d2-40e0-b3c4-809f7661a64f.png