https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60706.c9aab9b1-7556-41ef-93c4-94182e6070b0.4d34f1ab-fc72-4d73-8512-ca80ba8068ea.3e71cd9f-7956-4c85-a379-0a34b8dbb9bb.png

JobAdder

Job Adder Operations Pty Ltd

View and update Contacts, Candidates, Job Applications and create notes directly from Outlook

The JobAdder Outlook Add-in allows JobAdder users to view and update their JobAdder records from within Outlook. Includes the ability to view and update Candidate and Contact info as well as the ability create new Candidates, Contacts, Job Applications and notes.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • สรุปย่อ
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29822.c9aab9b1-7556-41ef-93c4-94182e6070b0.4d34f1ab-fc72-4d73-8512-ca80ba8068ea.115f4e53-ffb9-4168-87fc-25ece17c69c9.jpeg