https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32486.7ed96380-e0c3-4e38-b005-ea51dc04ac2a.17b7e120-adb6-40e2-8d0b-9ddb7ae94cdb.04687162-b9b5-4ede-aa5f-fbd271999cab.png

Document Management for Outlook

Infor Inc.

Infor Document Management Outlook Add-In

Infor Document Management Outlook Add-In allows users to upload documents to Infor Document Management storage directly from Outlook messages. Users must have valid account in an Infor OS installation. That installation must have appropriate application configuration and Infor Document Management installed.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • สรุปย่อ
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2128.7ed96380-e0c3-4e38-b005-ea51dc04ac2a.17b7e120-adb6-40e2-8d0b-9ddb7ae94cdb.bbc0726b-bad8-41d5-8ede-8e7b02b45f86.jpeg