https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7794.8dc9e4e1-d6c9-424c-9db5-c2772b8c799a.a04b664a-17fc-455e-8c31-3f15d02b7434.6013f279-3950-45c3-82bb-047a09181f61.png

SmartWe for Microsoft Teams

โดย CAS Software AG

Add-In for SmartWe

The SmartWe Microsoft Teams Add-In integrates the CRM software SmartWe with Microsoft Teams and thereby improves the workflow in your preferred environment.

With the Microsoft Teams Add-In, you can access your SmartWe data directly from Microsoft Teams Chat.

To be able to use the SmartWe Microsoft Teams Add-In, you need a fee-based SmartWe license from SmartWe World AG.

You can find more information here.

Benefits and advantages of the SmartWe Microsoft Teams Add-In:

- SmartSearch search in your SmartWe directly in Microsoft Teams Chat.

- Sharing records from SmartWe in Microsoft Teams Chat.

- Preview of SmartWe Links as business card in Microsoft Teams Chat.

ความสามารถของแอป

เมื่อใช้แอปนี้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • แอปนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งานอยู่ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL แอปอาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบริษัทอื่น ไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนรายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณได้

สรุปย่อ

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57165.8dc9e4e1-d6c9-424c-9db5-c2772b8c799a.a04b664a-17fc-455e-8c31-3f15d02b7434.d4935e73-f69a-40f3-8ad6-6c2807fce349.png