https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45487.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.08af4586-2f4e-4e16-b917-1d424d42980d.jpeg

Email Recovery

โดย Brad Hughes

(431 คะแนน)

Helps recover deleted email messages from purges and deletions

The Email Recovery Outlook add-in assists users in recovering previously deleted email messages from the purges and deletions folders.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in

เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม

สรุปย่อ

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17503.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.19f20d2f-022f-4865-8877-5ad4ffd983bf.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6989.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.49778cd4-b33a-4daf-a355-7fcf7ff30a46.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60623.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.8ec0aaeb-9452-4821-9d6b-49532a101e7e.png