Ứng dụng kết quảHiển thị 4 kết quả trong ứng dụng.