https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55441.f7782f16-36cb-4a04-b72c-b3659117c6b6.32743116-82c1-49f4-aa4b-0ed2dbdc3429.3d49929a-b3e9-4031-840d-5b59a5157deb

Chi tiết

Nhà phát hành
Microsoft
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường học
Được cập nhật
16.0.11240.12268