Nhảy tới nội dung chính

Radial Bar Chart

Keyur Patel

2.0 (21)

The Radial Bar Chart is a fun way to visualize your data. Think of it as a Radial Bar Chart.

The inspiration for this item came to me from a sports magazine, that had an interesting visualization around coordinates. Hope you all enjoy it.

Keeping this app FREE for a limited time only!

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673912/f28778ff-6b2c-4d4c-8810-68af39c302d6/Screenshotdefault.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673912/f28778ff-6b2c-4d4c-8810-68af39c302d6/Screenshotdefault.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673912/79c59798-81ae-4225-9983-9f1a0b9fd402/Screenshotdark.png