https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40161.67d489f7-fe45-4fe8-a513-fd742a124f04.4174669d-9795-4a81-a891-03477ff7d800.6eb5d190-ee27-4015-b4e3-a5137030c873.jpeg

Message Header Analyzer

bởi Stephen Griffin

(364 xếp loại)

Analyze the headers on an email message.

Message Header Analyzer uses REST and EWS to retrieve the transport message headers of an e-mail message and display them to the user in an easy to read format. Now with iOS and Android support!

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13045.67d489f7-fe45-4fe8-a513-fd742a124f04.4174669d-9795-4a81-a891-03477ff7d800.5061740f-3535-477e-a348-ca9e1921200e.png