https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35896.92577ee6-5276-4c85-ba23-0d7094a5b421.f5183313-e87e-4d6e-a276-562eaf92a496.0a61496a-b267-4342-99ac-9f612e4c68ae.png

Montage

sriraghu.m

Visual Browser

Montage is an app which makes your life easy in browsing the images, copy and paste them in your work (or) to get visual perspective of any unknown word.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • At a glance
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22775.92577ee6-5276-4c85-ba23-0d7094a5b421.f5183313-e87e-4d6e-a276-562eaf92a496.629296e5-92b6-464a-9212-c71584364590.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17941.92577ee6-5276-4c85-ba23-0d7094a5b421.f5183313-e87e-4d6e-a276-562eaf92a496.3b86679d-67b1-41a4-bd02-a8a6bbdcdf4a.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38417.92577ee6-5276-4c85-ba23-0d7094a5b421.f5183313-e87e-4d6e-a276-562eaf92a496.14143146-3d8e-4e4e-9013-3ba6495372b9.png