Nhảy tới nội dung chính

Send To Power BI

DEVSCOPE-Soluções Sistemas Tecnologias Informação

3.6 (79)

Send and Sync your Excel Data to Power BI

-Important: to use this app you will need a Power BI Preview account (free or pro)

-Please visit https://www.powerbi.com/ for more information on Power BI

Send and Sync your Excel Data to Power BI in seconds and with a single click.

Explore your data using the new Power BI powerful analytic capabilities.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949677331/Asset_ab4fb373-6dd6-474a-8e34-b9a5d4b9b0f1/Clip1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949677331/Asset_ab4fb373-6dd6-474a-8e34-b9a5d4b9b0f1/Clip1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949677331/Asset_58b026f1-0139-48b0-a962-2e4ebdf2d0a6/Clip2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949677331/Asset_a2fe7f51-ada6-43dd-bf64-9b8478972637/Clip0.png