PayPal for Outlook

PayPal Inc.

4.1 (216)

Get PayPal for Outlook and start sending money the safer, more secure way... right from your email.

Get PayPal for Outlook today and start sending money the safer, more secure way...right from your email.

Just open the PayPal app inside Outlook, choose a friend, and send the money using the email address Outlook autofills for us. When it comes to paying people back, it’s the surefire way to avoid being “that friend.”

Enable PayPal for Outlook today

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17659.ad9b03a2-113c-4686-a9a9-eb7689865c62.07b071e2-1188-420f-b95d-f6a2080a69cb.4d761cbe-9322-411d-bc0b-92a4a4a4d572.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17659.ad9b03a2-113c-4686-a9a9-eb7689865c62.07b071e2-1188-420f-b95d-f6a2080a69cb.4d761cbe-9322-411d-bc0b-92a4a4a4d572.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65076.ad9b03a2-113c-4686-a9a9-eb7689865c62.07b071e2-1188-420f-b95d-f6a2080a69cb.2e65659b-01ad-4fe6-8dc7-9b6a1160262e.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55612.ad9b03a2-113c-4686-a9a9-eb7689865c62.07b071e2-1188-420f-b95d-f6a2080a69cb.d0d11a46-374f-443a-ba68-da5fbfa9d440.png