https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25715.7f3909f5-0efb-4885-9229-4b24d1458821.00aed695-f274-41b2-ab7a-6a8014014479.a5c5273d-8994-41ad-8788-8b93230b5f91.png

FindTime

bởi Microsoft Corporation

(395 xếp loại)

Discover the easiest way to find time to meet.

FindTime is an add-in for Outlook that helps people reach consensus on a meeting time. The organizer proposes one or more times to attendees so everyone can vote. Attendees see the dates and times that work best for everyone. After consensus is reached, FindTime can send out a meeting invitation on behalf of the organizer.

* Requires Office an Office 365 work or school account.

* Requires Exchange online.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11028.7f3909f5-0efb-4885-9229-4b24d1458821.00aed695-f274-41b2-ab7a-6a8014014479.61907554-198e-4c80-84ff-9d526a0aca25.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3539.7f3909f5-0efb-4885-9229-4b24d1458821.00aed695-f274-41b2-ab7a-6a8014014479.6aae7e20-d953-49fe-9950-d4190f511442.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2290.7f3909f5-0efb-4885-9229-4b24d1458821.00aed695-f274-41b2-ab7a-6a8014014479.5b742de0-266f-452f-8d1f-ddab6e671018.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27983.7f3909f5-0efb-4885-9229-4b24d1458821.00aed695-f274-41b2-ab7a-6a8014014479.62689ce8-0ecb-413d-930d-57cfd8a29b47.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46565.7f3909f5-0efb-4885-9229-4b24d1458821.00aed695-f274-41b2-ab7a-6a8014014479.bfc4b2b2-10bc-4094-b1ea-d52253c49d55.png