https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45487.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.08af4586-2f4e-4e16-b917-1d424d42980d.jpeg

Email Recovery

bởi Brad Hughes

(436 xếp loại)

Helps recover deleted email messages from purges and deletions

The Email Recovery Outlook add-in assists users in recovering previously deleted email messages from the purges and deletions folders.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Ứng dụng này có thể truy nhập thông tin cá nhân – chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm – trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17503.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.19f20d2f-022f-4865-8877-5ad4ffd983bf.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6989.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.49778cd4-b33a-4daf-a355-7fcf7ff30a46.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60623.398a3591-2422-4143-b0ad-1fbd2c642f71.8a3e2805-0a37-43bf-81ab-68b5ec3c1908.8ec0aaeb-9452-4821-9d6b-49532a101e7e.png