https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18508.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.5e56af39-4ed4-494b-b394-7b4ea5813fa2.da39c496-6326-4d6a-9e19-788c95a29018.png

Flipgrid

Flipgrid, Inc.

Empower every voice in your classroom by recording and sharing short videos.

Flipgrid is a free, accessible, and simple video discussion experience. Educators create and share discussion Topics with their learning community and learners record and share their short videos with each other. The Flipgrid Teams app makes it easy to participate in a discussion right from Microsoft Teams.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31660.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.1b145b80-68e8-42ad-8451-19369830a959.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40869.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.15ae54c1-1ceb-4541-b0d6-faa9606ffdda.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4240.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.2f012ee9-43a5-4e9c-a0fa-3ef7bf2f3834.ce10eb8d-6ae6-48c8-82de-a8056c0a87d0.png