https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48237.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.6e1155d9-6a72-4301-a674-5a08f355ac26.png

8x8 Work for Office 365

bởi 8x8

(8 xếp loại)

Enables 8x8 users to create 8x8 Work Meetings from within Outlook clients.

An 8x8 licensed account is needed in order to use the add-in. Please go to www.8x8.com for details.

Manage 8x8 Work Meetings easily from the Outlook environments. Features:

  • Enrich your Outlook appointment by adding an 8x8 Meeting
  • One click Join of an 8x8 Meeting.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50668.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.7ada0829-a144-4aa2-b795-1277860ccdce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50668.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.7ada0829-a144-4aa2-b795-1277860ccdce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48131.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.05a67a3a-1842-4447-acec-2d95bf867fad.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19852.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.e24dbb52-c4a5-44f4-921b-dee0d409d908.png