https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64200.132a5237-0373-473b-984d-c828453c06a0.aac3d02e-1bc4-433b-aecc-994753ed3f15.2480a48f-2257-4e7d-90f2-da266fc8754c.png

Pexip Service

bởi Pexip

(26 xếp loại)

Schedule video meetings as a Pexip (or partner service) user via your work calendar

Schedule a video meeting just like a regular meeting. For users of Pexip and its partner services, the plugin automatically adds the permanent link to your meeting room’s dial-in information to the event description inside your work calendar. Your guests can then join the meeting from your invite via the included link, or via the instructions for joining by telephone (PSTN dial-in). This requires a Pexip subscription.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55453.132a5237-0373-473b-984d-c828453c06a0.2fcd56ff-79cd-48b1-9053-91c25e4ce075.331d4175-e8e0-4893-ae4f-8af506fd6e91.png