https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1385.aedc00bc-af8f-4cb6-a362-3e0966bb5fdf.6b2241ea-8757-4dd5-896a-55f9b888d83e.9b0d26ee-a918-4e51-a5cb-e0eeeeab0e99.png

ConnectWise Control for Outlook

bởi ConnectWise

(452 xếp loại)

Create and schedule ConnectWise Control sessions with clients and end-users from your Outlook inbox.

Getting requests for technical support by email? Supporting your clients and end-users remotely is quicker and easier with ConnectWise Control for Outlook.

Turn email requests into remote support sessions

Quickly respond to an email request for remote support by clicking on the ConnectWise Control add-in located in your Outlook toolbar while the email is highlighted. We’ll create a support session with the name of the end-user in your ConnectWise Control instance. We’ll also send an Outlook appointment reminder to you and your client with a link to join the remote support session.

Collaborate with ConnectWise Control remote meetings

It’s even easier to collaborate with the ConnectWise Control add-in. Coordinate small meetings by clicking on the ConnectWise Control add-in located in your Outlook toolbar with an email highlighted. We’ll respond to the original sender of the email with an Outlook appointment and automatically create a remote meeting session in your ConnectWise Control instance.

You will need a ConnectWise Control account to use ConnectWise Control for Outlook. Visit connectwise.com/control to sign up for a trial.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15120.aedc00bc-af8f-4cb6-a362-3e0966bb5fdf.6b2241ea-8757-4dd5-896a-55f9b888d83e.aa884f78-e210-4574-b2c2-00f8280a5305.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9779.aedc00bc-af8f-4cb6-a362-3e0966bb5fdf.6b2241ea-8757-4dd5-896a-55f9b888d83e.f0ecae40-31f8-413f-a3c3-bd7adf1e5160.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3772.aedc00bc-af8f-4cb6-a362-3e0966bb5fdf.6b2241ea-8757-4dd5-896a-55f9b888d83e.e5cab936-2646-4355-9a75-bd42612eaacd.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56031.aedc00bc-af8f-4cb6-a362-3e0966bb5fdf.6b2241ea-8757-4dd5-896a-55f9b888d83e.cf086989-d10b-4eef-b61a-b33d1ac0f950.jpeg