https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40217.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.910e7ea5-6cf9-40a0-9b00-dd31523bfcd0.png

MailChimp

bởi Microsoft Teams Ecosystem

(1 xếp loại)

Manage contacts and send email messages to subscribers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The MailChimp connector sends notifications about your email marketing campaigns. Mailchimp allows you to manage contacts and send email messages to subscribers.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32856.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.a3e84753-af34-42a9-9472-0a1aaa868b9a.png