https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51419.8c598b83-359b-4769-9fec-549ec3972e3a.0a668bdf-7537-4ed9-ace4-5d768cb047c3.cbc09d26-229d-44ee-9cfe-3ff32c8675be.png

Google Analytics

bởi Microsoft Teams Ecosystem

(1015 xếp loại)

Get Google Analytics summary reports

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. Google Analytics connector allows you to receive the analytics overview reports for your websites and mobile applications.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57284.8c598b83-359b-4769-9fec-549ec3972e3a.0a668bdf-7537-4ed9-ace4-5d768cb047c3.f3810116-6301-4cd2-bd4e-5719968bf8ce.png