https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22803.f5e38eb3-5a98-4360-97f7-86c8fb24b190.a0b20d90-070b-42b3-a802-be1dc9e29fc2.8e363126-97ad-4fd9-90ba-53c702f2a334.png

Condeco for Outlook

bởi Condeco Software

(149 xếp loại)

Save time finding suitable spaces and adding additional equipment and services for your meetings.

Easily find and book spaces according to the space size or the available equipment from within Outlook.

To start using the app, we require:

Condeco Exchange Sync or Condeco MS365 integration

An active user account in Condeco.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30383.f5e38eb3-5a98-4360-97f7-86c8fb24b190.82da5de5-c681-49eb-8d31-833b27676894.ca1dbc6e-4211-49a2-b6a1-dc74db66162c.png