https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56560.fd6cc851-feab-42bf-8fc7-0caabb6dd238.cdfdf62d-493c-44b7-97a8-a4f5f6f6b957.a89f355d-c851-4e58-944e-81c1aa19e038.png

ClickUp for Outlook

bởi ClickUp

(1029 xếp loại)

Quickly turn Outlook emails into tasks on the #1 rated productivity platform.

Create tasks, share emails, and enhance collaboration with the ClickUp Add-In for Outlook. The ClickUp Add-In for Outlook makes it easy to attach a full HTML email directly to a ClickUp task.

ClickUp is a productivity platform that provides a fundamentally new way to work. More than just task management - ClickUp offers notes, reminders, goals, calendar, scheduling, and even an inbox. Fully customizable, ClickUp works for every type of team, so all teams can use the same tool to plan, organize, and collaborate.

Note: A free ClickUp account is required to use this Add-In.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1941.fd6cc851-feab-42bf-8fc7-0caabb6dd238.cdfdf62d-493c-44b7-97a8-a4f5f6f6b957.26fe5e9e-9cca-4458-b2b2-51ffc0d63d20.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22609.fd6cc851-feab-42bf-8fc7-0caabb6dd238.cdfdf62d-493c-44b7-97a8-a4f5f6f6b957.d859db44-fd34-4fce-97c2-2d2f4d499d14.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23726.fd6cc851-feab-42bf-8fc7-0caabb6dd238.cdfdf62d-493c-44b7-97a8-a4f5f6f6b957.c5031753-848a-4038-91fd-1343da988526.png