Nhảy tới nội dung chính

AppSource Test Add-in

Office Concierge Partner Center

This is a test asset This is a description change to see if it goes to cert

This is a test asset - marketplace listing update

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23104.a3aae703-4cff-4783-ba8a-bf039dfb2d7d.3375f3a2-aa43-4092-a139-2c13f5c89334.ba65adcb-6377-4e0a-bb98-71899d378141
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23104.a3aae703-4cff-4783-ba8a-bf039dfb2d7d.3375f3a2-aa43-4092-a139-2c13f5c89334.ba65adcb-6377-4e0a-bb98-71899d378141