https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25966.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.46f2122d-0c70-4500-a85d-4404cbeb0c6b.png

Power BI for Microsoft Teams, Microsoft Outlook and Microsoft Office

bởi Microsoft Corporation

(31 xếp loại)

Uncover insights in your data.

Use Power BI to discover actionable insights in your data and make data-driven decisions by sharing and collaborating everyday using Microsoft Teams, Microsoft Outlook, and Microsoft Office. \n\n[Get Started](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2191055) | [Get Help](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2191159) | [Contact Us](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2191057)

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17636.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.6d8a0313-0383-46a0-b746-f698a615d1d6.png
/staticstorage/8217cb14/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17636.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.6d8a0313-0383-46a0-b746-f698a615d1d6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11212.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.29754a40-acc1-406e-938d-92426d963064.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3178.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.de2fb2b1-e606-4037-b082-b3b850d56cd8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58708.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.5de44cd3-82f3-49a2-9d7c-6736d9f4b8cb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35473.9236e8c9-9c06-40dd-952d-54670b6def09.29b0b880-8e26-406b-9661-35de8897f21a.e3991b1e-6a70-476f-b2b1-50f965ffa2cd.png