https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23750.e4fa0b16-c20a-4d7b-bd9e-8d38c40fa112.439952e6-08b9-44bd-8f25-78cfa591cada.ecf4708c-ed03-4e6b-a890-326df770e8bf.png

RingCentral Scheduler

bởi RingCentral Inc.

(313 xếp loại)

Schedule a RingCentral Video or RingCentral Meetings with just one click

The RingCentral Scheduler makes it easy to schedule RingCentral Video or RingCentral Meetings appointments from your Outlook Calendar.

With this add-in, you can quickly add a meeting to any new or existing calendar event.

To get started with RingCentral Scheduler, you need to have an active RingCentral account that is entitled for video meetings.

Availability:

- Available for RingCentral Office and Glip by RingCentral subscriptions

- Microsoft 365 account

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.204.e4fa0b16-c20a-4d7b-bd9e-8d38c40fa112.439952e6-08b9-44bd-8f25-78cfa591cada.648951c7-992e-4f12-9f81-43c5d120ae63.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24845.e4fa0b16-c20a-4d7b-bd9e-8d38c40fa112.439952e6-08b9-44bd-8f25-78cfa591cada.8e19ea28-4efb-4c8e-b95e-551fb45bacac.png