https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9910.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.dc37e60b-4667-4df0-a1e4-609cb708acac.png

Cronofy for Office

bởi Cronofy Ltd

(26 xếp loại)

Create personalized meeting invitation links from Outlook.

With the free Cronofy Scheduler you can create personalized invitation links that let an invitee choose a time slot that works for them…and for you. No need to keep your calendar open, the links are one-time use. As soon as they choose a time, it's added to both your and their calendar.

Cronofy for Office lets you bring personalized and secure scheduling – based on your real-time availability – to Outlook.

Connect your calendar, set your rules and start scheduling!

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4777.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.ce00a392-75f8-4b58-83d1-fd702492eb9b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65021.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.6a9073e2-20e9-4ee1-9d8d-bf95b38dcf06.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4117.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.66f865e7-8c8e-46b5-8f26-7613b4578f5f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25767.e3f9024b-0357-4dae-95d1-4d90af2a67e5.82b269f9-c180-466e-a3a2-79aef20dc621.34fdbd72-acf3-4a7d-a44d-37960a7f65d7.png