https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59391.30610d71-0ad8-4d2c-9e39-300f6d038a04.dab052cd-7813-4e17-b45d-31d281004d95.407ab5da-b64d-496b-96e5-307d9bb6ee01.png

Tribe CRM for Outlook

bởi PerfectView B.V.

(1 xếp loại)

Addin voor integratie tussen Outlook en TribeCRM

Addin om integratie te realiseren tussen Outlook en TribeCRM.

Met deze Addin kunnen :

* email berichten opgenomen worden in TribeCRM

* email berichten gekoppeld worden aan activiteiten, organisaties en personen TribeCRM

* organisaties en personen aangemaakt worden in TribeCRM

De Addin is beschikbaar voor alle versies van Outlook vanaf Outlook 2013. Hou er rekening mee dat je een Office 365 account nodig hebt om de add-in te gebruiken! Op alle platformen (web, desktop en mobiel) , op zowel Windows als Mac

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37454.30610d71-0ad8-4d2c-9e39-300f6d038a04.dab052cd-7813-4e17-b45d-31d281004d95.0e3fc99a-65af-491a-9961-a43973ebb23d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52103.30610d71-0ad8-4d2c-9e39-300f6d038a04.dab052cd-7813-4e17-b45d-31d281004d95.a1ccc995-6a3b-4458-ae9f-09dede46f89e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56488.30610d71-0ad8-4d2c-9e39-300f6d038a04.dab052cd-7813-4e17-b45d-31d281004d95.371dd2ba-6d66-48e8-b683-8decf17f72d6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2464.30610d71-0ad8-4d2c-9e39-300f6d038a04.dab052cd-7813-4e17-b45d-31d281004d95.02f9b2d2-3355-4eb8-a741-d7be82e6f6f0.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27022.30610d71-0ad8-4d2c-9e39-300f6d038a04.dab052cd-7813-4e17-b45d-31d281004d95.cf39f350-3d36-47d7-9253-34dfc9973a85.png