https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39133.1447c357-9c51-4a20-bdac-245e18cc0a46.404e163c-e509-48a0-8805-a40bac93455d.addd04cc-016e-4e1e-8b81-e4ce6737224e.png

Unlistr

bởi J&H Web Technologies LLC

(4 xếp loại)

Unlistr automagically finds and unsubscribes unwanted email.

Declutter your inbox. Unlistr keeps your inbox clean by securely finding unwanted email and making it easy to individually or batch unsubscribe. Easily track all email addresses that you have unsubscribed from. Say goodbye to spam emails.

Unlistr is a paid application. However, we offer a free trial that allows you to unsubscribe up to 5 emails.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64107.1447c357-9c51-4a20-bdac-245e18cc0a46.404e163c-e509-48a0-8805-a40bac93455d.a020e3fa-1025-4959-8771-2a058b227ec3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55213.1447c357-9c51-4a20-bdac-245e18cc0a46.404e163c-e509-48a0-8805-a40bac93455d.ea22c48f-6c61-4950-8680-428b9b4f57ad.png