https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43293.7be0c066-846b-4f98-bdb5-926a92f9c6cf.e469a8cf-8e4b-4a2f-8a66-29deb0c492a6.7a713bcb-a7ac-49b4-b206-a7428a506432.png

Easy QR Code and Barcode Generator

bởi Arman Hilmioglu

(16 xếp loại)

A simple QR code and Barcode generator.

A simple QR code and Barcode generator.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49512.7be0c066-846b-4f98-bdb5-926a92f9c6cf.e469a8cf-8e4b-4a2f-8a66-29deb0c492a6.382c3419-3c53-4b28-a2dc-d141c969c663.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34180.7be0c066-846b-4f98-bdb5-926a92f9c6cf.e469a8cf-8e4b-4a2f-8a66-29deb0c492a6.719714c6-05bf-448f-afbc-ff99fe7afee7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60276.7be0c066-846b-4f98-bdb5-926a92f9c6cf.e469a8cf-8e4b-4a2f-8a66-29deb0c492a6.39fb69bf-2282-4198-a9ff-e42bc8093d3d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17827.7be0c066-846b-4f98-bdb5-926a92f9c6cf.e469a8cf-8e4b-4a2f-8a66-29deb0c492a6.42a25fb5-bc81-4f43-9678-4e3faa03539c.png