https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38403.7dfe4748-3ac5-4f22-97ef-bb4a069b1d06.11391dad-8b4b-4577-b3b2-81644804fa7a.e0ee54dd-9ddd-49ef-84ab-ea34d6e10fa8.png

Cloudya Meet & Share

bởi NFON AG

Make your meetings better with Cloudya Meet & Share

The Cloudya Meet & Share Add-In makes it easy to schedule Cloudya Meetings from your Outlook Calendar.

With this add-in, you can quickly add a Cloudya meeting to any new or existing calendar event.

To get started, you need to have an active Cloudya account that is entitled for Meet & Share Plus.

To register for Cloudya – NFON´s cloud telephone system, please sign up here, https://www.nfon.com/en/free-trial, or contact our sales team.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24703.7dfe4748-3ac5-4f22-97ef-bb4a069b1d06.11391dad-8b4b-4577-b3b2-81644804fa7a.a75ad696-6b99-462c-ab4a-f88815e2675d.png