https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3930.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.76c96825-df95-4f5d-b4eb-196b684c09c2.png

Employee Onboarding Autopilot

bởi Autopilot Workflow Solutions

Autopilot utilizes the power of Microsoft Teams to speed up your employee onboarding process.

Autopilot utilizes the collaborative power of Microsoft Teams to automate your Employee Onboarding process. Ensure that your new employees upload the correct information and documents first time, without you having to repeatedly follow up.

Speed and Convenience.

Onboarding processes usually require you to follow up and chase after information. Now, your team can focus on more important parts of their job while your new employees are seamlessly onboarded.

Easy and Cost-Effective

Utilize power of Teams to consolidate your onboarding processes.

Assign, Automate and Report

Create tasks and assignments, automate sequences and get important reporting, all in a fraction of the time and cost.

Utilize Autopilot Employee Onboarding solution to automate your onboarding processes.

Autopilot is limited to one subscription per organization.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40214.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.aa4ace6e-9147-42c7-8239-96f9293cf977.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5170.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.edf24390-b53f-4e58-8b0a-efa3a3db25ed.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1206.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.2d41f477-bdb9-44c2-834b-97d25a61c481.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45997.f21dc176-d9df-46c5-bc27-81a31c30e6bc.6f5bc2e5-4e97-46fc-90c3-60ad4c45cd73.4c623f17-a8b5-4bb6-8344-ee0ff485cf9d.png