https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50284.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.a1c8fa7c-182c-4eff-b1cf-bcc10af048cc.png

Report Phishing Button

bởi Wizer Inc.

(1 xếp loại)

Report Phishing simulation at Wizer Training

Wizer provides a phishing simulation option to test employees for educational purposes.


Outlook extension has been designed to enhance the experience.


Admins will be able to install this add-on for their users, so they are able to report potentially suspicious emails or phishing simulation test emails via the extension.


This functionality will enable analytics to determine training effectiveness.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59213.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.06341829-498a-44c0-ad6d-c77c1f11abce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59213.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.06341829-498a-44c0-ad6d-c77c1f11abce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36553.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.3bfacde8-facc-4b60-82fa-223efcd9f5eb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27709.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.1c059bb1-c00e-40f1-a960-48736ce53793.png