https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40935.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.01d004e3-6ce7-4bfb-9260-c30c536971ae.cafbbd1d-c738-448a-9c15-979b3360d22f.png

Report Phishing Button

bởi Wizer Inc.

(2 xếp loại)

Report Phishing simulation at Wizer Training

Wizer provides a phishing simulation option to test employees for educational purposes.


Outlook extension has been designed to enhance the experience.


Admins will be able to install this add-on for their users, so they are able to report potentially suspicious emails or phishing simulation test emails via the extension.


This functionality will enable analytics to determine training effectiveness.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Ứng dụng này có thể truy nhập thông tin cá nhân – chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm – trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59213.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.06341829-498a-44c0-ad6d-c77c1f11abce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59213.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.06341829-498a-44c0-ad6d-c77c1f11abce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36553.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.3bfacde8-facc-4b60-82fa-223efcd9f5eb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27709.35c2919a-8416-4051-b334-803904c8430b.7c4ba634-4655-4b31-a1f9-e7085cba6438.1c059bb1-c00e-40f1-a960-48736ce53793.png