https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33180.5051d9bb-514a-4b83-86b9-e53452f88e50.ad10c58c-1782-4096-8929-20264d14e871.725e2118-b7d2-475c-9b4a-5df1e23c6b77.png

LoopUp for Outlook

bởi LoopUp

LoopUp for Outlook allows you to schedule and join your Meetings from Outlook.

LoopUp for Outlook allows you to schedule and join your Meetings from Outlook

LoopUp for Outlook sits in your Outlook toolbar and lets you:

  • Makes it easy to create meeting invites in two clicks
  • Let’s you join your meeting with one click, then LoopUp calls you
  • Supports Single Sign-on


An active LoopUp account is required to use this add-in.

You must have one of the following active LoopUp accounts to use this service: Enterprise, Business or Freemium. If you would like to sign up for an account, please visit LoopUp.com

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28987.5051d9bb-514a-4b83-86b9-e53452f88e50.ad10c58c-1782-4096-8929-20264d14e871.4076cd4c-505a-4555-b34e-1b9cdc01792a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34835.5051d9bb-514a-4b83-86b9-e53452f88e50.ad10c58c-1782-4096-8929-20264d14e871.77ef667f-489c-4fdb-9902-6f347b554c1c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22680.5051d9bb-514a-4b83-86b9-e53452f88e50.ad10c58c-1782-4096-8929-20264d14e871.9a09d0eb-5c4f-4389-b9a5-e30f09a3436e.png