https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57068.40444951-1712-4f16-a9cc-a3ef437b94cb.7d15039e-1eb9-4b15-8729-d0238af4ee23.0cbb66e1-42eb-4999-98fa-ebc98fd81124.png

Sunrise

bởi NFON AG

Make your meetings better with Sunrise Meet & Share

The Sunrise Meet & Share Add-In makes it easy to schedule Sunrise Meetings from your Outlook Calendar.

With this add-in, you can quickly add a Sunrise meeting to any new or existing calendar event.

To get started, you need to have an active Sunrise account that is entitled for Meet & Share Plus.

To register for Sunrise cloud telephone system, please contact our sales team.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14073.40444951-1712-4f16-a9cc-a3ef437b94cb.7d15039e-1eb9-4b15-8729-d0238af4ee23.a7e15c86-91f1-4cdf-aa47-3087369611c0.png