https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42936.d48c8a48-e51f-4615-b208-2cf39d4dd493.e9010ad7-bfb7-433e-a0fb-ab48443ebc51.4dbb8592-3a67-4cf8-ae30-cdf689b8f701.png

Send to Trello

bởi Kryl Solutions

This Outlook add-in makes it easy to send an email to Trello.

Do you have an email you need to include on your Trello Board for you or your team to take action on. This add-in makes it easy, with a single click to from the Outlook Ribbon. A task pane opens, (and after you have signed into Trello), you can select the board and the list click Save and it will create a card on your board.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52323.d48c8a48-e51f-4615-b208-2cf39d4dd493.3819a40c-bb41-49bc-a48c-51b4e41fa4cb.d549fd9d-d872-4336-87bf-51f770d0d811.png