https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33321.b3e872f9-ce40-4d16-8bf4-cdd33a1cc0f1.939ba37a-370c-4f93-bd86-4f687fad60b6.8c360247-5a55-4057-8e1d-c1919f71d9b1.png

WorthMeeting

bởi QuantumRhino

(2 xếp loại)

An Outlook extension to calculate a company's cost of a meeting using average hourly rate

The WorthMeeting Microsoft Add-in is an Outlook extension that helps users gather event information and calculate meeting costs. With the ability to extract attendee details and considering average hourly rates, the add-in provides an estimate of the total cost for organizing a meeting. It offers a convenient way for users to analyze and manage the financial aspects of their meetings directly within the Outlook environment, facilitating decision-making and cost optimization.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Ứng dụng này có thể truy nhập thông tin cá nhân – chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm – trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23469.b3e872f9-ce40-4d16-8bf4-cdd33a1cc0f1.939ba37a-370c-4f93-bd86-4f687fad60b6.18405a18-4136-4581-839c-9114877f34d3.png