https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26603.7df5af87-e056-475b-b0a1-052e2c17566d.8fcb3da5-fce6-4eda-a4d4-bd898bde96e1.77a8e482-e049-4421-b413-a3e7fccf3935.png

Sally for Outlook

bởi 深圳市识途管理咨询有限公司

Sally for Outlook is an email copilot based on GPT to help you write and reply to emails.

Sally for Outlook is an email copilot based on GPT

Improve Writing

You can select email text, and let Sally edit it for you, such us make longer, make shorter, sammary, etc.

Translation

You can select email text, and let Sally transalte it to other language.

Write or Reply Email

Write emails for you, or reply to emails for you based on the content of the selected emails.

Price&Plan

We offer a free trial of 10,000 points. If you have your own OpenAI Key, you can use this Add-in for free. We also offer paid plans for purchasing points as needed, as well as annual subscription plans.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53929.7df5af87-e056-475b-b0a1-052e2c17566d.8fcb3da5-fce6-4eda-a4d4-bd898bde96e1.31d2146c-756c-4647-b740-080f7824f07b.png