https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8082.2275ff16-622a-413f-a24e-48cd2c8bd6c3.2a7bfb80-4de4-4225-a4e5-61fe9d3b3ccc.eaec61e8-7130-4c97-aa44-60a7f3a0b60f.png

English Dictionary

STANDS4 LTD

Definitions.net - English Dictionary

The STANDS4 English dictionary is a comprehensive unilingual dictionary that contains thousands of popular definitions along with pronunciations and example usage in the English language

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc từ tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20662.2275ff16-622a-413f-a24e-48cd2c8bd6c3.2a7bfb80-4de4-4225-a4e5-61fe9d3b3ccc.aa2d3c77-234d-40a2-81f1-e012e8049489.png