https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8082.2275ff16-622a-413f-a24e-48cd2c8bd6c3.2a7bfb80-4de4-4225-a4e5-61fe9d3b3ccc.eaec61e8-7130-4c97-aa44-60a7f3a0b60f.png

English Dictionary

bởi STANDS4 LTD

(40 xếp loại)

Definitions.net - English Dictionary

The STANDS4 English dictionary is a comprehensive unilingual dictionary that contains thousands of popular definitions along with pronunciations and example usage in the English language

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc từ tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20662.2275ff16-622a-413f-a24e-48cd2c8bd6c3.2a7bfb80-4de4-4225-a4e5-61fe9d3b3ccc.aa2d3c77-234d-40a2-81f1-e012e8049489.png