https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62927.e8293aaa-74c7-4d5a-8724-7fda1bf9a7d1.fecb3dca-b412-4a1f-b676-70b68dab52b2.b6c6ec57-66ef-46d2-ab28-b5d1feef0d83.png

Diccionario Español

STANDS4 LTD

Definitions.net - Spanish Dictionary

The STANDS4 Spanish dictionary is a comprehensive unilingual dictionary that contains thousands of popular definitions along with pronunciations and example usage in the Spanish language

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc từ tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40995.e8293aaa-74c7-4d5a-8724-7fda1bf9a7d1.fecb3dca-b412-4a1f-b676-70b68dab52b2.390dc443-34f4-402b-8234-940efc66924a.png