https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18006.4b7f8d7c-fa60-49b9-ae71-f1988bac8f47.c70b88c0-27ce-4352-b104-e6c6427de66a.a2dda4dc-a798-415a-b33b-980c32f817fa.png

Definitions.net - Japanese Dictionary

The STANDS4 Japanese dictionary is a comprehensive unilingual dictionary that contains thousands of popular definitions along with pronunciations and example usage in the Japanese language

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc từ tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40161.4b7f8d7c-fa60-49b9-ae71-f1988bac8f47.c70b88c0-27ce-4352-b104-e6c6427de66a.b20ef09b-af9e-4272-bd07-16dd83042768.png